REGULAMIN KONKURSU  
Charytatywne Mikołajki z Turbo Pomocą

§ 1  
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu jest FUNDACJA TURBO POMOC wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000892001, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul.  Wadowicka 165, 34-120 Inwałd, NIP: 5512648557, REGON: 388616737, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@turbopomoc.pl
2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej „Regulaminem” oraz  przepisami prawa polskiego. 
3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 2023 r. poz.  227) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i w rozporządzeniach wykonawczych do tej  ustawy.
4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę konkursową w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego (Dz.  U. z 2022 r. poz. 1360).


§ 2  
UCZESTNICY KONKURSU 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności  prawnych.
2. Uczestnik Konkursu nie może brać w nim udziału w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.  
3. Przystępując do Konkursu Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszelkie  zasady w nim opisane.
4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów  zarządzających Organizatora, jak również członkowie ich rodzin. 


§ 3  
ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem zbiórki o tytule „Charytatywne Mikołajki z Turbo Pomocą” zamieszczonej w serwisie www.siepomaga.pl.
2. Konkurs trwa od 4 listopada 2023 do 3 grudnia 2023 do godz. 23:59.
3. W W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik musi dokonać wpłaty minimum 10 zł na zbiórkę Organizatora i w polu: „Twoje słowa wsparcia”, odpowiedzieć na pytanie konkursowe zgodne z założeniami opisanymi w opisie akcji.
4. Uczestnik Konkursu może dokonać dowolnej liczby wpłat, każda uprawniająca do oddzielnego zgłoszenia w Konkursie.
5. Zgłoszenia zawierające treści bezprawne lub naruszające dobre obyczaje będą pomijane.


§ 4  
NAGRODA 

W Konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe i pieniężne, w tym jako główna nagroda samochód Audi S5 SR66 4.2 V8 TTS Rotrex.
Organizator przyzna Zwycięzcom nagrody zgodnie z progiem zebranych środków, jak opisano w opisie akcji.
2. Organizator przyzna Zwycięzcy dodatkową nagrodę pieniężną, w wysokości niezbędnej do uiszczenia  należnego podatku dochodowego od osób fizycznych (11,11 % wartości Nagrody rzeczowej). Nagroda  ta nie zostanie Zwycięzcy wydana, lecz zatrzymana przez Organizatora i wpłacona przez niego do  urzędy skarbowego jako płatnika zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób  fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647). 
3. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie Zwycięzców nastąpi w dniu 6 grudnia 2023 roku. Wybór Zwycięzców nastąpi na podstawie kreatywności i oryginalności zgłoszeń, a także sumy wpłat.
4. Zwycięzca zostanie wybrany spośród trzech Uczestników wybranych przez Komisję powołaną przez Organizatora.  Komisja kierować się będzie subiektywną oceną, uwzględniającą m.in.  kreatywność i oryginalność odpowiedzi udzielonych na pytanie konkursowe.  
5. Ostateczny wybór  Zwycięzców zostanie wyłoniony poprzez głosowanie członków rady Fundacji Turbo Pomoc, na podstawie listy z nazwami Turbo Psiaków i datami płatności, przekazanej przez Siepomaga.
6. Zwycięska odpowiedź zostanie opublikowana w dniu rozstrzygnięcia Konkursu na stronie  Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą za  pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych podczas dokonywania Wpłaty, w celu  przekazania Nagrody.  
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych osobowych lub  adresowych przez Uczestników Konkursu. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze  Zwycięzcą z tego powodu, Organizator niezwłocznie (najpóźniej w ciągu 24 godzin) podejmie  ponowną próbę kontaktu ze Zwycięzcą celem ustalenia potrzebnych danych. W przypadku braku  możliwości nawiązania kontaktu Komisja dokona wyboru Zwycięzcy spośród pozostałych uczestników  Konkursu.  
8. Wydanie nagrody nastąpi w sposób ustalony pomiędzy Zwycięzcą a Organizatorem na terenie  Rzeczypospolitej Polskiej.  
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn leżących  wyłącznie po stronie Zwycięzcy.


§ 5  
PRAWA AUTORSKIE 

1. Z chwilą wydania Nagrody Organizator nabywa od Zwycięzcy wszelkie autorskie prawa majątkowe do  udzielonej przez niego zwycięskiej odpowiedzi na pytanie konkursowe (nazwy samochodu-nagrody)  do wykorzystania na wszystkich polach eksploatacji tj.:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy  utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie  do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie,  wystawienie, wyświetlenia, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne  udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie  przez siebie wybrany.  
2. Zwycięzca wyraża zgodę na publikację na stronie internetowej, w mediach społecznościowych oraz  na innych nośnikach elektronicznych i tradycyjnych do udzielonej przez niego odpowiedzi na pytanie  konkursowe przez Organizatora, a także na wykorzystanie jej w celach promocyjnych i statutowych  Organizatora.


§ 6  
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestnika Konkursu jest Fundacja Turbo Pomoc z siedzibą w Inwałdzie. 
2. Dane osobowe podane przez Uczestnika Konkursu będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i  przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o zwycięzcach Konkursu oraz w mediach w związku  z działalnością promocyjną Organizatora, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności  wymaganej przepisami Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych  osobowych, zwanego dalej RODO.
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być przekazywane operatorowi serwisu  www.siepomaga.pl oraz podmiotom współpracującym z Organizatorem w zakresie Nagrody w  Konkursie.  
4. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,  którym jest: umożliwienie Uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału, umożliwienie  przeprowadzenie Konkursu, opublikowanie informacji o Zwycięzcy, archiwizacja dokumentów.
5. Dane osobowej przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a) RODO. 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków  Organizatora wynikających z przepisów prawa oraz okres trwania wynikających z tego tytułu roszczeń.  7. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania swoich danych, a także do ich usunięcia;
c) ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
d) wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2,  00-193 Warszawa).  
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi  zorganizowania Konkursu oraz powiadomienia Zwycięzcy o przyznaniu Nagrody.
9. Administrator nie przetwarza danych osobowych Uczestników Konkursu oraz w sposób opierający się  wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.


§ 7  
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Treść Regulaminu jest dostępna w formie linka w opisie zbiórkę Organizatora.
2. Decyzja o wzięciu udziału w konkursie jest jednocześnie akceptacją powyższego regulaminu.
3. Regulamin może ulec zmianie na korzyść Uczestników w każdym momencie trwania Konkursu, aż do  momentu rozwiązania Konkursu.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
5. Wszelkie spory i roszczenia związane z Konkursem rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.