REGULAMIN KONKURSU
Charytatywne Mikołajki z Turbo Pomocą („Regulamin”)§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Organizatorem konkursu jest FUNDACJA TURBO POMOC wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000892001, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Wadowicka 165, 34-120 Inwałd, NIP: 5512648557, REGON: 388616737 (dalej: „Organizator”), adres poczty elektronicznej e-mail: kontakt@turbopomoc.pl.

2. Konkurs pod nazwą Charytatywne Mikołajki z Turbo Pomocą (dalej: „Konkurs”) oznacza niniejszy konkurs organizowany przez Organizatora na zasadach określonych w Regulaminie.

3. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 227) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

§ 2
UCZESTNICY KONKURSU 
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne (pełnoletnie), posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które zapoznały się z treścią Regulaminu i zaakceptowały jego treść oraz wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie (dalej: „Uczestnik Konkursu”).
2. Uczestnik Konkursu nie może brać w nim udziału w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
3. Przystępując do Konkursu Uczestnik Konkursu oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszelkie zasady w nim opisane.
4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy oraz członkowie organów zarządzających Organizatora, jak również członkowie ich rodzin. § 3
ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem zbiórki o tytule „Charytatywne Mikołajki! Wygraj AUDI z Turbo Pomoc - dołącz i wesprzyj szczytny cel!” zamieszczonej w serwisie www.siepomaga.pl pod adresem: https://www.siepomaga.pl/turbopomoc-mikolajki (dalej: „Zbiórka”)

2. Konkurs trwa od 01 listopada 2023 roku do 01 marca 2024 roku do godz. 23:59.

3. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik Konkursu musi dokonać wpłaty minimum 10 zł na Zbiórkę Organizatora i wykonać zadanie konkursowe zgodnie z założeniami opisanymi w opisie Zbiórki, tj. opatrzyć wpłatę swoim imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem oraz komentarzem w polu „Twoje słowa wsparcia”, w którym poda dwie propozycje imion dla Turbo Psiaków (dalej: „Zadanie Konkursowe”).

4. Uczestnik Konkursu może dokonać dowolnej liczby wpłat. Każda wpłata stanowi oddzielne zgłoszenie w Konkursie uprawniające do wykonania Zadania Konkursowego.

5. Zgłoszenia zawierające treści bezprawne lub naruszające dobre obyczaje będą pomijane.

6. Spośród Uczestników Konkursu, którzy prawidłowo wykonali Zadanie Konkursowe powołana przez Organizatora komisja konkursowa (dalej: „Komisja Konkursowa”), w drodze głosowania, wybierze zwycięzców w liczbie 6 osób, zajmujących odpowiednio miejsca od pierwszego do szóstego (dalej: „Zwycięzcy”). Dodatkowo Komisja Konkursowa wybierze 5 Uczestników Konkursu, którzy dokonali najwyższych wpłat na Zbiórkę (dalej: „Szczodrzy Darczyńcy”).

7. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie Zwycięzców oraz Szczodrych Darczyńców nastąpi w dniu 05 marca 2024 roku.

8. Wybór Zwycięzców nastąpi na podstawie kreatywności i oryginalności odpowiedzi na Zadanie Konkursowe. Komisja Konkursowa kierować się będzie subiektywną oceną, uwzględniającą m.in. kreatywność i oryginalność odpowiedzi udzielonych na Zadanie Konkursowe. W przypadku powtarzających się treści odpowiedzi na Zadanie Konkursowe, Komisja Konkursowa w celu wyłonienia Zwycięzcy będzie brać pod uwagę łączną sumę wpłat danego Uczestnika Konkursu.

9. Wybór Szczodrych Darczyńców nastąpi na podstawie weryfikacji przez Komisję Konkursową łącznej sumy wpłaconych przez danego Uczestnika Konkursu wpłat na Zbiórkę.

10. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w dniu rozstrzygnięcia Konkursu na stronie Zbiórki oraz w mediach społecznościowych (Facebook i Instagram) Organizatora.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych osobowych lub adresowych przez Uczestników Konkursu. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą lub Szczodrym Darczyńcą z tego powodu, Organizator niezwłocznie (najpóźniej w ciągu 24 godzin) podejmie ponowną próbę kontaktu ze Zwycięzcą lub Szczodrym Darczyńcą celem ustalenia potrzebnych danych. W przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu Komisja Konkursowa dokona wyboru Zwycięzcy lub Szczodrego Darczyńcy spośród pozostałych Uczestników Konkursu.§ 4
NAGRODA 
1. W Konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe i pieniężne.

2. Organizator przyzna Zwycięzcy nagrodę w zależności od miejsca zajmowanego w Konkursie, zgodnie z progiem zebranych środków, według poniższych zasad (dalej: „Nagroda”):

1)      w przypadku zakończenia Zbiórki kwotą wyższą niż 200.000,00 złotych, Organizator przyzna Zwycięzcy następującą Nagrodę:

a)       za zajęcie miejsca 1 - Samochód Audi S5 SR66 4.2 V8 TTS Rotrex (wartość: 195 000 zł);

b)      za zajęcie miejsca 2 - Smartfon APPLE iPhone 15 Pro 256GB 5G 6.1" 120Hz tytan błękitny (wartość: 6599 zł);

c)       za zajęcie miejsca 3 - Konsola SONY PlayStation 5 z napędem Blu-ray 4K UHD + w zestawie 2 x kontroler SONY DualSense Biały (wartość: 2967 zł);

d)      za zajęcie miejsca 4 - Bon rabatowy o wartości 2000 zł na wynajem dowolnego auta z oferty RentPaul;

e)      za zajęcie miejsca 5 - Voucher rabatowy o wartości 1500 zł do wykorzystania na realizację sklepu dedykowanego lub strony www z projektem graficznym w MR Digital;

f)        za zajęcie miejsca 6 - do wyboru przez Zwycięzcę: Karta Podarunkowa Media Expert o wartości 1000 zł na dowolne zakupy albo Voucher rabatowy o wartości 1000 zł do wykorzystania na udział w Turbo Grywalizacji 2024;


2)      w przypadku zakończenia Zbiórki kwotą wyższą niż 50.000,00 złotych i niższą lub równą 200.000,00 złotych, Organizator przyzna Zwycięzcy następującą Nagrodę:

a)       za zajęcie miejsca 1 - Smartfon APPLE iPhone 15 Pro 256GB 5G 6.1" 120Hz Tytan błękitny (wartość: 6599 zł);

b)      za zajęcie miejsca 2 - Konsola SONY PlayStation 5 z napędem Blu-ray 4K UHD + w zestawie 2 x kontroler SONY DualSense Biały (wartość: 2967 zł);

c)       za zajęcie miejsca 3 - Bon rabatowy o wartości 2000 zł na wynajem dowolnego auta z oferty RentPaul;

d)      za zajęcie miejsca 4 - Voucher rabatowy o wartości 1500 zł do wykorzystania na realizację sklepu dedykowanego lub strony www z projektem graficznym w MR Digital;

e)      za zajęcie miejsca 5 – do wyboru przez Zwycięzcę: Karta Podarunkowa Media Expert o wartości 800 zł na dowolne zakupy albo Voucher rabatowy o wartości 1000 zł do wykorzystania na udział w Turbo Grywalizacji 2024;


3)      w przypadku zakończenia Zbiórki kwotą wyższą niż 20.000,00 złotych i niższą lub równą niż 50.000,00 złotych, Organizator przyzna Zwycięzcy następującą Nagrodę:

a)       za zajęcie miejsca 1 - Smartfon APPLE iPhone 15 Pro 256GB 5G 6.1" 120Hz tytan błękitny (wartość: 6599 zł);

b)      za zajęcie miejsca 2 - Konsola SONY PlayStation 5 z napędem Blu-ray 4K UHD + w zestawie 2 x kontroler SONY DualSense Biały (wartość: 2967 zł);

c)       za zajęcie miejsca 3 - Bon rabatowy o wartości 1700 zł na wynajem dowolnego auta z oferty RentPaul;

d)      za zajęcie miejsca 4 - Voucher rabatowy o wartości 1000 zł do wykorzystania na realizację sklepu dedykowanego lub strony www z projektem graficznym w MR Digital;

e)      za zajęcie miejsca 5 – Karta Podarunkowa Media Expert o wartości 800 zł na dowolne zakupy.  Karta Podarunkowa AutoPrezent o wartości 499 zł na przejazd Ferarri F430 (jako kierowca lub pasażer, na dowolnie wybranym torze w Polsce).


3. Organizator przyzna Szczodremu Darczyńcy Pakiet Ekstra zawierający: voucher rabatowy o wartości 300 złotych do wykorzystania na projekt graniczny oklejenia samochodu w Nervo Design; voucher rabatowy o wartości 300 złotych do wykorzystania na dowolne zamówienie w DankyShop; voucher rabatowy o wartości 300 złotych do wykorzystania na dowolne zakupy w Perfumerii EUFORIA (dalej: „Pakiet Ekstra”).

4. Nagrody rzeczowe, bony rabatowe, vouchery, karty podarunkowe, nie podlegają wymianie na jakikolwiek ekwiwalent pieniężny, a prawo do nich nie może być przeniesione na żadną osobę trzecią.

5. Organizator przyzna Zwycięzcy oraz Szczodremu Darczyńcy dodatkową nagrodę pieniężną, w wysokości niezbędnej do uiszczenia należnego podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającej z obowiązujących przepisów prawa. Dodatkowa nagroda pieniężna nie zostanie Zwycięzcy lub Szczodremu Darczyńcy wydana, lecz zostanie wpłacona przez Organizatora – jako płatnika, na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 z późn. zm.).

6. Możliwe jest otrzymanie zarówno Nagrody jak i Pakietu Ekstra przez jednego Uczestnika Konkursu.

7. Organizator skontaktuje się ze Zwycięzcą lub Szczodrym Darczyńcą za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych podczas wykonywania Zadania Konkursowego, w celu przekazania Nagrody lub Pakietu Ekstra.
8. Wydanie Nagrody lub Pakietu Ekstra nastąpi w sposób ustalony pomiędzy Zwycięzcą lub Szczodrym Darczyńcą a Organizatorem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Zwycięzca lub Szczodry Darczyńca traci prawo do Nagrody lub Pakietu Ekstra, w wypadku gdy:

1)      odbiór Nagrody lub Pakietu Ekstra następuje osobiście w miejscu wskazanym przez Organizatora, a Zwycięzca lub Szczodry Darczyńca nie zgłosi się do wskazanego miejsca, w celu odebrania Nagrody lub Pakietu Ekstra, w terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu;

2)      Nagroda lub Pakiet Ekstra przesyłany jest za pośrednictwem operatora pocztowego/firmą kurierską, a Zwycięzca lub Szczodry Darczyńca w terminie 30 dni od daty powiadomienia go o uzyskaniu prawa do Nagrody lub Pakietu Ekstra nie wskaże Organizatorowi danych niezbędnych do realizacji przesyłki (w szczególności adresu i danych odbiorcy);

3)      Nagroda lub Pakiet Ekstra przesyłany za pośrednictwem operatora pocztowego/kuriera nie zostanie odebrany przez odbiorcę i w konsekwencji zwrócony do nadawcy, a Zwycięzca lub Szczodry Darczyńca w okresie kolejnych 30 dni od dokonania zwrotu nie odebierze Nagrody lub Pakietu Ekstra w siedzibie Organizatora.

10. Zaistnienie któregokolwiek z powyższych wypadków, o których mowa  w § 4 ust. 9 pkt. 1)-3) Regulaminu skutkuje utratą prawa do Nagrody lub Pakietu Ekstra i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.


 


§ 5
PRAWA AUTORSKIE 

1. Wobec faktu, iż Zadanie Konkursowe wymaga udzielenia odpowiedzi, która stanowi postać dzieła spełniającego kryteria utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04 lutego 1994 roku (dalej: „Utwór”), przesyłając Utwór Uczestnik Konkursu potwierdza, że:

1)      - zgłoszony przez niego Utwór jest oryginalny, dotychczas nie był publikowany, a także, iż dotychczas nie był nagradzany w innych konkursach;

2)      - jest wynikiem jego wyłącznie osobistej oraz samodzielnej twórczości;

3)      przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Utworu w pełnym zakresie, a także, iż prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich.
2. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż posiada pełnię praw autorskich do Utworu, w tym autorskie prawa majątkowe oraz autorskie prawa osobiste do Utworu, umożliwiające mu wzięcie udziału w Konkursie w zakresie w jakim stanowi on utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04 lutego 1994 roku (dalej: „Ustawa”). Ponadto Uczestnik Konkursu oświadcza, iż posiada uprawnienie do korzystania z Utworu w zakresie niezbędnym dla realizacji Konkursu zgodnie z zasadami określonym w Regulaminie, a jego działanie nie będzie naruszało praw osób trzecich do Utworu, w tym praw osobistych.  W momencie wzięcia udziału w Konkursie - wykonania Zadania Konkursowego, Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej, przenaszalnej, niewyłącznej oraz nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Utworu przez okres 5 lat. Udzielona licencja po upływie 5 lat przekształca się w licencję udzieloną na czas nieokreślony. Licencja zostaje udzielona na wszelkich możliwych polach eksploatacji, zgodnie z charakterem i przeznaczeniem utworu oraz przyjętymi zwyczajami, a w szczególności:

1)     - utrwalanie lub zwielokrotnianie Utworu w całości lub części przy wykorzystaniu każdej możliwej techniki, w tym techniki drukarskiej, reprograficznej, zapisu magnetycznego oraz techniki cyfrowej,

2)     - obrót oryginałem albo egzemplarzami nośników, na których Utwór utrwalono, w tym ich odsprzedaż, użyczenie, najem lub dzierżawę;

3)      - rozpowszechnianie Utworu, w tym ich publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie oraz reemitowanie, a także ich publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przy wykorzystaniu sieci Internet, mediów społecznościowych;

4)     - wykorzystywanie lub rozpowszechnianie Utworu w całości lub w części;

5)     - opracowywanie, w tym modyfikowanie, tłumaczenie, przerabianie, łącznie z innymi utworami lub wprowadzanie innych zmian;

6)      - wykorzystywanie Utworu dla celów marketingowych, w tym zamieszczanie Utworu lub jego części na wszystkich możliwych nośnikach reklamowych i informacyjnych.
3. Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publikację jego Utworu na stronie konkursowej, a także na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych Organizatora. Mając powyższe na uwadze, Uczestnik Konkursu udziela nieodpłatnej, przenaszalnej, niewyłącznej, nieodwołalnej zgody na użytkowanie Utworu przez Organizatora, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych oraz czasowych.
4. Z tytułu złożonych powyżej oświadczeń przez Uczestnika Konkursu, przyjmuje on na siebie pełną odpowiedzialność prawną, iż przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich wobec Organizatora, zobowiązuje się zwolnić Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń podmiotów trzecich dochodzonych od Organizatora. Ponadto, Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do wstąpienia w miejsce Organizatora w każdym sporze, w tym sądowym, a w przypadku braku takiej możliwości do przystąpienia po stronie Organizatora do każdego sporu, w tym sądowego. W sytuacji, gdyby się okazało, iż w ramach danego postępowania, doszłoby do zasądzenia od Organizatora na rzecz osoby trzeciej jakichkolwiek roszczeń Uczestnik Konkursu zobowiązuje się zwrócić całość pokrytych roszczeń wraz z wszelkimi wydatkami oraz opłatami na rzecz Organizatora. Ponadto, Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do naprawienia wszelkich innych szkód powstałych po stronie Organizatora, a wynikających z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich.§ 6
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych jest Organizator.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu oraz powiadomienia Zwycięzcy o przyznaniu Nagrody lub powiadomienia Szczodrego Darczyńcy o przyznaniu Pakietu Ekstra.
3. Dane osobowe podane przez Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o Zwycięzcach i Szczodrych Darczyńcach oraz w mediach w związku z działalnością promocyjną Organizatora, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), (dalej: „RODO”).
4. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być przekazywane operatorowi serwisu www.siepomaga.pl oraz podmiotom współpracującym z Organizatorem w zakresie nawiązania kontaktu z Uczestnikiem Konkursu celem powiadomienia o statusie Zwycięzcy lub Szczodrego Darczyńcy i przekazania Nagrody lub Pakietu Ekstra.
5. Organizator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest: (i) umożliwienie Uczestnikom Konkursu wzięcia udziału w Konkursie, (ii) umożliwienie przeprowadzenia Konkursu, (iii) umożliwienie powiadomienia o statusie Zwycięzcy lub Szczodrego Darczyńcy, (iv) opublikowanie informacji o Zwycięzcy lub Szczodrym Darczyńcy, (v) umożliwienie przekazania Nagrody lub Pakietu Ekstra oraz (vi) archiwizacja dokumentów.
6. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków Organizatora wynikających z przepisów prawa oraz okres trwania wynikających z tego tytułu roszczeń.
8. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

1)      - dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)     -  sprostowania swoich danych, a także do ich usunięcia;

3)      - ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

4)      - wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
9. Organizator nie przetwarza danych osobowych Uczestników Konkursu w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.


§ 7
REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia Konkursu należy zgłaszać na adres e-mail Organizatora: kontakt@turbopomoc.pl lub kierować do Organizatora w formie pisemnej na adres siedziby: FUNDACJA TURBO POMOC, ul. Wadowicka 165, 34-120 Inwałd.
2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, dane kontaktowe Uczestnika Konkursu oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (Konkurs Charytatywne Mikołajki z Turbo Pomocą).
3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia do Organizatora.§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Treść Regulaminu jest dostępna pod adresem: https://www.turbopomoc.pl/regulamin-konkursu-turbo-pomoc-mikolajki-2023/.
2. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z zapoznaniem się z treścią i akceptacją Regulaminu.
3. Regulamin może ulec zmianie na korzyść Uczestników Konkursu w każdym momencie trwania Konkursu, aż do momentu rozwiązania Konkursu.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
5. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych powstałych w związku z organizowaniem i uczestnictwem w Konkursie jest prawo polskie.