WYNIKI KONKURSU "TURBO PRZEJAŻDZKA":

1. Przejażdżka Lamborghini Huracan 1000hp (okolice Gliwic).
Paweł Wójcicki

2. Przejażdżka Lamborghini Huracan STO 670hp (okolice Wrocławia).
Michał  Sitarz

3. Przejażdżka Audi R8 Plus 630hp (okolice Andrychowa).
Nikola Orkisz

4. Przejażdżka Audi S5 SR66 540hp (okolice Andrychowa).
Konrad Sporysz

5. Bon na 5 okrążeń wybranym samochodem na Torze Jastrząb lub Moto Park Kraków.
Patryk Jurowski

6. Big BOX z gadżetami #TURBOPOMOC.
Sabina Flisek

7. Voucher na wynajem nowego Audi #RS3 na 24h w Krakowie.
Daniel Dębiński

8. Voucher na lot helikopterem podczas naszego wydarzenia.
Zuzanna Stuglik

9. Voucher na ekstremalną przejażdżkę buggy w Bulowicach.
Dawid Sokołowski

10. Turbo Kalendarz z autografem Poczciwego Krzycha i przejażdżka w jego #M2
Katarzyna Irlik


Gratulujemy!

____________________________________________________

REGULAMIN KONKURSU

„TURBO PRZEJAŻDŻKA

NA PROFILU INSTAGRAM @TURBOPOMOC

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.    Organizatorem konkursu „TURBO PRZEJAZDŻKA” (zwanego dalej „Konkursem”) jest FUNDACJA TURBO POMOC z siedzibą w Inwałdzie (34-120), ul. Wadowicka 165, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000892001, NIP: 5512648557, REGON 388616737 (zwana dalej „Organizatorem”).

 

2.    Konkurs  prowadzony  jest  na  zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej zwanym

„Regulaminem”) w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

3.    Konkurs organizowany jest za pośrednictwem serwisu społecznościowego Instagram na profilu @turbopomoc dostępnym pod adresem:  https://www.instagram.com/turbopomoc/

 

4.    Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram ani z nim związany.

 

5.    Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.

 

 

§2

 

CZAS TRWANIA KONKURSU

 

Konkurs rozpoczyna się od momentu jego ogłoszenia na profilu @turbopomoc w serwisie Instagram w dniu 4 kwietnia 2022 r. i kończy się w dniu 9  kwietnia 2022 r. o godzinie 23:59 (czasu polskiego).

 

§3

UCZESTNICY KONKURSU

 

1.    Udział w Konkursie jest dobrowolny.

 

2.    W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (zwana dalej „Uczestnikiem”), która:

 

a)    zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść,


 

 

b)    posiada w trakcie Konkursu publiczny profil w serwisie Instagram,

 

c)    wykona zadanie konkursowe na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

 

3.    Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, a także Fundacji Turbo Pomoc z siedzibą w Inwałdzie oraz członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób. Przez osobę najbliższą rozumie się: małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz ich małżonków, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu.

4.    Przystąpienie do Konkursu tj. zgłoszenie Uczestnika do Konkursu na warunkach określonych w Regulaminie będzie równoznaczne z tym, że Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje.

 

§4

ZASADY KONKURSU

 

1.    W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik w czasie trwania Konkursu wykona wszystkie poniżej wskazane zadania:

 

a)       Zapozna się z profilem działalności fundacji oraz akcji charytatywnej Turbo Pomoc (np. przez jej kanał na youtubie https://www.youtube.com/c/TURBOPOMOC/videos

b)      Kolejno wejdzie na stronę https://www.turbopomoc.pl/ i przez opcję “Przekaż datek” lub "Chcę pomóc" uzupełnij formularz “Biorę udział w konkursie”, wypełniając pole z odpowiedzią: “Przedstaw swój pomysł na rozwój akcji charytatywnych #TURBOPOMOC”
Po przejściu dalej wpłaci minimum 1 zł przez system płatności dostępny na stronie.


c)       Zaobserwuje na Instagramie profil @TURBOPOMOC

https://www.instagram.com/turbopomoc/

 

 

2.    W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie konkursowe w czasie trwania Konkursu.

 

3.    Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub nieuwzględnienia w Konkursie Zadań konkursowych, których autor:


 

a)    narusza postanowienia niniejszego Regulaminu albo podejmuje działania, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu, zasad uczestnictwa w Konkursie lub obowiązujących przepisów prawa,

 

b)    narusza obowiązujące prawo, w zakresie którego dotyczy Konkurs,

 

c)    użył w Zadaniu konkursowym treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne lub ośmieszające oraz treści, które naruszają lub mogą naruszyć dobra osobiste lub prawa osób trzecich, a także treści pornograficzne, propagujące nienawiść na tle rasowym, etnicznym, religijnym lub dyskryminującym grupy społeczne.

 

4.    Zgłoszenia, które nie spełniają warunków niniejszego Regulaminu nie będą zakwalifikowane do udziału w Konkursie.

 

5.    Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zamieszczenia przez potencjalnego uczestnika Zadania konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie takiego uczestnika.

§5

PRAWA AUTORSKIE ORAZ ZGODA NA OPUBLIKOWANIE DANYCH

 

1.    Uczestnik przystępując do udziału w Konkursie oświadcza, że przysługują mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie narusza w żaden sposób jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób lub podmiotów trzecich, w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych wyżej wymienionych osób i podmiotów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika danych i informacji niezgodnych z prawdą.

 

2.    Jeżeli treść Zadania konkursowego może być uznana jako utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Organizator na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego zastrzega w chwili wydania nagrody nabycie niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji - publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet.

 

3.    Z chwilą zamieszczenia Zadania Konkursowego Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie przez Organizatora na profilu Organizatora na Instagramie i/lub profilu @turbopomoc nazwy profilu Uczestnika na Instagramie oraz Zadania Konkursowego, w celu ogłoszenia Zwycięzcy w Konkursie.

 

 

§6

NAGRODY I WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW

 

1.    Organizator powołał trzyosobową Komisję składającą się z przedstawicieli Organizatora (dalej zwaną

Komisją konkursową”).


 

2.    Do zadań Komisji konkursowej należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną nagrody („Zwycięzcy”). Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

3.    Komisja konkursowa dokona oceny zamieszczonych przez Uczestników Zadań konkursowych i wyłoni Uczestników, którzy najlepiej wykonają Zadanie konkursowe, według uznania Organizatora, pod względem oryginalności, pomysłowości i kreatywności Zadań konkursowych oraz przyzna 9 (dziewięć) nagród.

 

4.    W ramach Konkursu przyznanych zostanie 10 (dziesięć) nagród, a w skład każdej z nich wchodzi:

 1. Przejażdżka Lamborghini Huracan 1000hp (okolice Gliwic).
2. Przejażdżka Lamborghini Huracan STO 670hp (okolice Wrocławia).
3. Przejażdżka Audi R8 Plus 630hp (okolice Andrychowa).
4. Przejażdżka Audi S5 SR66 540hp (okolice Andrychowa).
5. Bon na 5 okrążeń wybranym samochodem na Torze Jastrząb lub Moto Park Kraków.
6. Big BOX z gadżetami #TURBOPOMOC.
7. Voucher na wynajem nowego Audi #RS3 na 24h w Krakowie.
8. Voucher na lot helikopterem podczas naszego wydarzenia.
9. Voucher na ekstremalną przejażdżkę buggy w Bulowicach.
10. Turbo Kalendarz z autografem Poczciwego Krzycha i przejażdżka w jego #M2

 

zwanej dalej „Nagrodami”.

 

5.     Zwycięzcy Nagród w Konkursie zgadzają się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na ich rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej w Konkursie. Obowiązek zapłaty podatku spoczywa na Organizatorze. Organizator informuje, że wydanie Nagrody jest uzależnione od podpisania przez Zwycięzców stosownego protokołu.

 

6.     Zwycięzcy Nagród w Konkursie nie mogą żądać zastąpienia przyznanej Nagrody ekwiwalentem pieniężnym lub nagrodą innego rodzaju.

 

7.     Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzcy i opublikuje informację o Zwycięzcy najpóźniej do 10 kwietnia 2022 r. (do godziny 16:00 czasu polskiego). Informacja o wygranej w Konkursie zostanie opublikowana na profilu turbopomoc na Instagramie oraz ogłoszona podczas wydarzenia "Rozpoczęcie sezonu akcji charytatywnych #TURBOPOMOC" w Andrychowie. Ponadto informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcom w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram z profilu Organizatora na Instagramie turbopomoc.


 

8.     Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 7 (siedmiu) dni od wysłania przez Organizatora wiadomości prywatnej o wygranej, informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, w szczególności: imię i nazwisko, adres email, adres zamieszkania i numer telefonu, oraz danymi niezbędnymi do rozliczenia z Urzędem Skarbowym, a także informacją odnośnie wybranego przez Zwycięzcę Segregatora.

 

9.     W przypadku nieskontaktowania się Zwycięzcy Nagrody z Organizatorem w ciągu 3 (trzech) dni po dniu opublikowania wyników Konkursu, roszczenie o wydanie Nagrody wygasa.

 

10. Nagrody zostaną przekazane przez Organizatora na adres wskazany przez Zwycięzcę za pośrednictwem firmy kurierskiej w terminie do 14 (czternaście) dni od przekazania przez Zwycięzcę danych niezbędnych do wysłania Nagród, na koszt Organizatora.

 

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Zwycięzcy Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niewypełnienia przez Zwycięzcę warunków wymaganych do ich przyznania lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.

 

12. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Organizator.

 

13. Jeśli Nagrody nie zostaną wydane w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora bądź takich, co do której Zwycięzca Nagrody w Konkursie utraci prawo z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, taka Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

 

 

§7

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

1.     W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Organizator powołał Komisję konkursową.

 

2.     Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem - Reklamacja:

„TURBO PRZEJAZD.” na adres email: kontakt@turbopomoc.pl lub adres Organizatora: FUNDACJA TURBO POMOC, ul. ul. Wadowicka 165, 34-120 Inwałd, , związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu.

 

3.     Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, wskazanie w reklamacji i na kopercie nazwy Konkursu, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

 

4.     Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listownie lub drogą mailową na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacja przez Organizatora.

 

 

§8

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


1.    Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane do kontaktu do Organizatora: FUNDACJA TURBO POMOC, ul. ul. Wadowicka 165, 34-120 Inwałd, email: kontakt@turbopomoc.pl

 

2.    Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje operacje przetwarzania danych osobowych. Z IOD można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem iod @turbopomoc.pl

 

3.    Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców i przyznania Nagród, wydania i odbioru Nagród, rozliczenia należności publicznoprawnych. W przypadku złożenia reklamacji w jakiejkolwiek sprawie dotyczącej Konkursu dane osobowe będą przetwarzane także w celu jej rozpatrzenia oraz udzielenia odpowiedzi.

 

4.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i przyznania Nagród Zwycięzcom.

 

5.    Dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione podmiotom współpracującym oraz podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Organizatora, świadczącym na jego rzecz określone usługi, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Meta Platforms Inc. oraz Meta Platforms Ireland Ltd., Google LLC oraz Google Ireland Limited, podmiotom świadczące usługi IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne, biurom rachunkowym świadczącym usługi finansowo-księgowe, przy czym takie osoby lub podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy, w tym umowy o powierzeniu danych osobowych zawartej z Administratorem, bądź w oparciu o przepisy prawa.

 

6.    W związku z tym, że Administrator korzysta z usług Google i Facebook (w tym Instagram), dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 

7.    Dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb Konkursu będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych.

 

8.    Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uczestnikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

9.    W celu wykonania swoich praw Uczestnik powinien skierować żądania pod adres e-mail: kontakt@turbopomoc.pl lub poprzez wysłanie żądania na adres: FUNDACJA TURBO POMOC, ul. ul. Wadowicka 165, 34-120 Inwałd

 

 

§9


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Regulamin obowiązuje od dnia 8 marca 2022 r. do zakończenia Konkursu z zastrzeżeniem, że w przypadku ewentualnego postępowania reklamacyjnego po zakończeniu Konkursu zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu.

2.       Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2020, poz. 2094 z późn. zm.).

3.       Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowany.

4.       Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu na stronie Organizatora pod adresem: https://www.turbopomoc.pl/regulamin-konkursu/ i w siedzibie Organizatora.

5.       Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, konsument może się zwrócić do rzecznika konsumenta (miejskiego lub powiatowego). Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

6.       Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.

7.       Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował Regulamin Konkursu. Zmiany w Regulaminie nie powodują anulowania przyjętych zgłoszeń przed tymi zmianami.

8.       Organizator, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu, jego przerwania, zawieszenia lub odwołania z ważnych przyczyn.